ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า

Last updated: 2019-10-24  |  311 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า

     ผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือมรรคมีองค์ 8 
หรือริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 (หนทางแห่งการดับทุกข์) คือ...
1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
2 .สัมมาสังกัปปะ (ดำหริชอบ)
3 .ส้มาวาจา (วาจาชอบ)
4. สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)
5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 
6. สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งมั่นชอบ)

เป็นทางสายกลางของพระพุทธเจ้า

   ที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง ความพอใจ ไม่พอใจ ที่สุดโต่งทั้ง 2 ด้าน
แลัวเราจะไปที่ไหนละ?
ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าสุดโต่งท้ั้ง 2 ด้าน คืออะไร? 
มันคือความเชื่อ หรือความพอใจ ไม่พอใจ  และเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องทั้ง สองด้าน
แล้วเราจะอยู่ที่ไหนละ?
เราก็อยู่ที่ความจริง ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้

คือ สัมมาทิฏฐิ
พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้  ได้ทันที มรรคมีองค์ 8 ก็เกิดขึ้นทันที่เข่นกัน
เหมือนกินข้าวแลัวก็อิ่ม

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ไม่เที่ยงเกิดดับ คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
พระองค์ท่านให้อยู่กับความจริง คือทางสายกลาง หรือ สัมมาทิฏฐิ
นั้นคือขบวนการ กลาง..ของหลักสายกลาง ที่เกิดขึ้นแล้ว
ฉะนั้น เมื่อเราท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  เราจะไม่ไปสุดโต่งทั้ง สองด้าน  ของความพอใจ ไม่พอใจ อีกเลย  เราก็จะตั้งอยู่ที่ความจริงตลอดเวลา
นี่คือการที่เราปฏิบัติ  ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้  ผลคือมรรคมีองค์ 8

Powered by MakeWebEasy.com