คนที่ได้มาที่นี่ และได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่หายากในโลก

Last updated: 2019-10-13  |  177 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คนที่ได้มาที่นี่ และได้ฟังพระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่หายากในโลก

คนที่ได้มาที่นี่ และได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 

ที่ถูกต้องตรงพระธรรมคำสอนนั้น เป็นเรื่องที่หาได้ยากในโลก

     ยากพอ ๆ กับเห็น #‎ความจริงของโลก

     ยากเย็นแสนเข็นมาก ๆ

     ท่านอายุ ๔๐, ๕๐, ๖๐ ปี  พึ่งเห็น พึ่งรู้

     พระพุทธเจ้าบอกว่า...

‎เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่คนได้มีดวงตาเห็นธรรม

พออัญญาโกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม

     ตอนฟังธรรม รู้เลยว่า...

     อันไหนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้น  ย่อมมีความดับเป็นธรรมดา

     พระพุทธเจ้าอุทานเลยว่า..

     "โอ้! อัญญาโกณฑัญญะ เจ้ารู้แล้วหนอ!

     สิ่งไหนเกิดขึ้น สิ่งนั้นมีความดับ."

     อัญญาโกณฑัญญะ ได้รู้ว่า..

     "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

     สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา”

     นั้นคือ ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกจักรวาลไม่มีรอด #‎ไม่เที่ยงเกิดดับ

     พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้โกณฑัญญะ

     ด้วย พระดำรัสว่า...

     “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว

     เธอจงประพฤติพรหมจรรย์  เพื่อทำที่สุดดับทุกข์โดยชอบเถิด”

ด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ โกณฑัญญะ ก็สำเร็จเป็นพระภิกษุ

     ในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลก

     และการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เรียกว่า #‎เอหิภิกขุอุปสัมปทา

     นี้คือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้

     แล้วเอามาสอน ปัญจวัคคีย์... อัญญาโกณฑัญญะ

     อุทานออกมา!... "คือไม่เที่ยงเกิดดับ มีเกิดก็มีดับ"

     พระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือ “‎ไม่เที่ยงเกิดดับ”

     มีคนรู้ตามได้..แล้วท่านทั้งหลายที่ได้มาที่นี้

     แล้วเห็นเหมือน อัญญาโกณฑัญญเถระ...

ท่านก็รู้แล้วหนอ!

     นั้นคือ  อริยบุคคลที่รู้ไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้นละ

     เป็นอริยบุคคลทันที..อย่างน้อยก็..โสดาปัตติมรรค

     โสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลขั้นต้น...มีแค่นี้เท่านั้น

     คือการเติมข้อมูลใหม่..คือ #‎เติมไม่เที่ยงเกิดดับ 

     ดับความพอใจ ไม่พอใจเท่านั้น

     “‎ง่าย” แต่เวลาจะทำมันยาก..เพราะเราสั่งตัวเองไม่ได้

     แล้วอะไรสั่ง ก็ข้อมูลสั่ง (ข้อมูลเก่าที่เป็นบาปอกุศล)

     เราจึงต้องใส่ข้อมูลใหม่..คือ

ไม่เที่ยงเกิดดับ ที่เป็นกุศล ที่ปัญญา

     ที่เป็นความจริง ...ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

     ถ้าเราไม่ใส่ข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าก็สั่งเรา

     เราก็ไปไหนไม่ได้

     วนเวียน เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบอยู่อย่างนี้

     จะมีแต่ความคิดที่เลื่อนลอย..จินตนาการคิดแต่

     หนีทุกข์ไปหาสุข ตลอดทุกภพทุกชาติ

นี่คือความลับอำพลาง เคลือบคลุมไม่มีใครรู้มา ๑๔๐๐ ปี

     เพราะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเข้าใจจากเหตุที่ไม่ได้ศึกษา

     พระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกหลาย ๆ จบ....

     จึงเป็นกุศลผลบุญ และเป็นสิริมงคลของท่านแล้ว

     ที่ผมรู้ได้อย่างนี้ เพราะความ บ้าบอ คอแตก

    ให้ผมอ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม  อ่านถึง ๖ จบ

    ผลจึงออกมาอย่างนี้ ทำให้เห็นความจริงของโลกและชีวิต

    ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้...

     แล้วได้เอามาสอนพวกท่าน ผมได้แต่ชี้ทางให้ท่านนะ!

     แต่ผมช่วยท่านดับทุกข์ไม่ได้ เป็นเรื่องของท่าน

     ผมได้ปรุงอาหารและจัดสำรับกับข้าวให้ท่านแล้วนะ

     ก็อยู่ที่ท่านล่ะ ว่าจะรีบตักกินให้อิ่ม...

     จะนั่งมองเฉย ๆ ...หรือจะเดินหนี  มันก็เป็นเรื่องของท่าน

     ท่านจะทำ ไม่ทำ เป็นเรื่องของท่าน

     เพราะบาปกรรมท่านทำขึ้นมาเอง  ท่านต้องล้างชำระออกเอง

     เพราะกินข้าวอิ่มแทนกันไม่ได้อยู่แล้ว

     ทำได้แต่พยายามชี้ให้ท่านกิน  เท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com