เราติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต

Last updated: 2019-10-13  |  136 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เราติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต

ถ้าได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  อย่างลึกซึ้งแล้วจะหนาว...

ท่านจะรู้ว่าท่านได้ติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต  

พญามารคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ความพอใจ ไม่พอใจ

มาร แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

      1. ‎กิเลสมาร คือ กิเลสซึ่งทำให้เรามีความประพฤติ 

        และนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ในแง่ของมาร

        หมายถึง กิเลสที่ คอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดี

      2.‎ ขันธมาร คือ ขันธ์ ซึ่งบกพร่องแล้วเป็นมารผลาญตัวเอง

ในแง่ของมารหมายถึง  ขันธ์ที่คอยกีดขวางการทำความดี

เช่น  ต้องการฟังธรรมะ แต่หูหนวก ไม่สามารถ ฟังธรรมได้

      3. ‎อภิสังขารมาร คือ  ความคิดนึกอันประกอบกับอารมณ์

เป็นมารเพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม  ทำให้เกิดชาติชรา เป็นต้น

        ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ

      4. ‎เทวปุตรมาร  เทวดาที่เป็นมาร คือ ท้าววสวัตตี 

        จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นต้น

      5. ‎มัจจุมาร คือ ความตายที่ตัดโอกาสการทำความดีของเรา

         กิเลสมาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ นั้นละ

ตัวคนที่เป็น มิจฉาทิฏฐิ คือขันธมาร (เห็นผิดจากความเป็นจริง)

     เมื่อขันธมาร มาด่าเรา ...กิเลสมาร ก็มาโต้ตอบ

     แล้วก็ เทวบุตรมาร ก็มาครอบเราอีก...

     มันจึงอยู่ในวังวนของมารตลอดชีวิต..ไม่มีที่สิ้นสุด

เราจึงต้องหนี  ให้ตัวเองเป็นอิสระให้ได้ในชาตินี้

     ‎พระพุทธเจ้าจึงประกาศอิสระภาพให้มวลมนุษย์

     พระองค์ให้เราออกจากคุกพญามาร ให้ได้ในชาตินี้

     เราจะนอน  อยู่ในคุกพญามาร อย่างนี้หรือ

Powered by MakeWebEasy.com