ความคิดเห็นเป็นนามธรรม ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้

Last updated: 2019-10-13  |  179 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความคิดเห็นเป็นนามธรรม ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้

ความคิดเห็นของคนเราคืออะไร?

....ความคิดของคน เป็นนามธรรม

    หรือจิตใจ...  ไม่สามารถ ดูด้วยตาเปล่าได้

....ใจของเรามีหน้าที่ ๔ อย่าง คือ

    รับ (เวทนา)  ...จำ (สัญญา) 

    คิด (สังขาร)  ...รู้ (วิญญาณ)  

    เมื่อมีอะไรมากระทบ ทางอินทรีย์ ๖

    มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

....จิตใจ ก็จะทำหน้าที่ รับ จำ คิด รู้ 

    แล้วมาประมวลข้อมูล... ที่ถูกกระทบสัมผัสทั้งหมด 

....เป็นความพอใจ ไม่พอใจ เข้าไปเก็บไว้ในจิตใจ 

    หรือ HARDDISK

....ใจเรา มีลักษณะถมไม่เต็ม ...เก็บข้อมูลหาที่สุดไม่ได้

    ในใจของคน... จึงมีข้อมูล “หาที่สิ้นสุดไม่ได้”

    ในใจของคน... จึงมีข้อมูล “การเวียนว่าย ตายเกิด” 

    นับภพนับชาติไม่ถ้วน... ฝังอยู่ใต้จิตสำนึก

....ฉะนั้นความคิดเห็นของคนเรา

    ก็คือ  ผลกรรมการกระทำในอดีต ที่ผ่านมา

    มีทั้งอดีตใกล้.... อดีตไกล.... 

....ผ่านเข้ามาทางอินทรีย์ ๖ พูดง่าย ๆ คือ บุญ บาป

    ที่เกิดจาก การกระทำของใจ ในอดีตและปัจจุบัน

ตัวเราทั้งหมด.... คือผลของอดีต 

    เมื่อมีอะไรมากระทบที่อินทรีย์ ๖ ทุกครั้ง

    เรียกว่า ...#‎อายตนะภายนอก 

    คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 

....ทั้งหมดคือ ผลของการกระทำ

    เกิดเป็นความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ้นตลอดเวลา  แล้วนำไปสู่การกระทำต่อไป

....ทาง วาจา ทางกาย และทางใจ มีผล  เป็นบุญเป็นบาป 

    เกิดขึ้นอีก  อย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้  วนเวียนอยู่อย่างนี้  

    ข้อมูลใหม่ก็เก็บไว้ในใจต่อไป  ไม่มีที่สิ้นสุด....

Powered by MakeWebEasy.com