ผลของการให้ทาน

พระพุทธเจ้าตรัสถึงผลการให้ทานว่า ๑. ให้ทานในสัตว์เดรัจฉานได้ผลร้อยเท่า ๒. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลได้ผลพันเท่า ๓. ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลได้ผลแสนเท่า ๔. ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามได้ผลแสนโกฏิเท่า ๕. ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งได้ผล นับประมาณไม่ได้ ๖. ถ้าให้ทานในพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธะ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผลยิ่งไม่อาจนับประมาณได้เลย

Powered by MakeWebEasy.com