image
ไม่เที่ยงเกิดดับคือ ตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ, ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้
 
     เพราะไม่เที่ยงเกิดดับคือ ‪ ‎*นิพพาน 

ถ้าเรา ฆ่าความพอใจไม่พอใจได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหนึ่งเดียว 

     คือความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

เมื่อเราฆ่าตัวเราได้แล้ว ตัวเรากับศาลานี้ และทุกสิ่งทุกอย่าง ‪‎คือ *อันเดียวกันเลย 

     ไม่มีอะไรแตกต่างกัน คือ มีเหตุปัจจัย ‎มาประชุมกันชั่วคราวแล้วแตกสลายเช่นกัน

     เมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้ว เราจะไปอยู่ที่ไหน ๆ ความจริงก็เชื่อมต่อตัวเราตลอดเวลา 

     แต่ทุกวันนี้  เราไม่มีความจริงไปเชื่อมต่อภายนอก มันน่าสงสารตัวเราอย่างมาก เพราะไม่เข้าใจอันนี้

     เพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า  **ตรัสรู้ 

พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนตามท่าน.... 

     เราจะไปศึกษาเอาเองไม่ได้ มันไม่เจอ 

พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียร ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองถึง ๔ อสงไขยแสนมหากัปป์ และอีก ๖ ปี จึงสำเร็จ 

     พวกเราจึงโชคดี  ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาให้เรา แล้วเราไม่ต้องบำเพ็ญอะไรมากมาย

     เพียงให้เรา นำพระธรรมคำสอน ที่ท่านสรุปสำเร็จแล้ว เอาไปปฏิบัติตามพระองค์เท่านั้น ...มันก็จะออกมาตาม ที่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้

‎มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ‎กับธรรมชาติ คือ *ความจริง

     แต่ที่น่าสงสารตัวเรา ที่ไม่รู้ว่าสิ่งปรารถนาจริง ๆ ในใจนั้น *คือความจริง *‪คือสุขถาวร.... 

เราไม่รู้ว่าสุขถาวรก็คือ *นิพพาน....

     เราก็เชื่อมต่ออะไรไม่ได้เลย.... 

     ความจริงโลกนี้ เกื้อกูลเรามาก เกื้อกูลทุกอย่าง แต่เรา ไม่มีอะไรไปเชื่อมต่อ 

อันนี้น่าคิด  ขณะนี้เราได้รู้แล้วว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไปเชื่อมต่อกับภายนอกได้คือ  *ไม่เที่ยงเกิดดับ

     วิปัสสนาภาวนาบำเพ็ญเพียร  ท่องเติมใส่  ไม่เที่ยงเกิดดับ เข้าไว้ในใจ.... 

     เอาไปฆ่าความพอใจ ไม่พอใจ ที่มันเกิดขึ้น ทุกลมหายใจ....

‎การฆ่าแต่ละครั้ง มันก็จะเก็บใส่ไว้ในใจให้เราด้วย เติมข้อมูลความจริงให้เต็มแต่ละห้อง ๔ ห้องของใจ

     ตั้งแต่....โสดาบันบุคคล  สกทาคามี  อนาคามี  ห้องสุดท้าย "อรหันตผล" 

     เมื่อมีความจริงเต็มใจ  ‎ผลคือ ความสําเร็จเป็นพระอรหันต์ 

ผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์ทั้งหมด....

              โสดาบัน        สกทาคามี

              อนาคามี       อรหันต์

 

Powered by MakeWebEasy.com