image
เราต้องเข้าใจธรรมชาติ
(พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ)
กฎธรรมชาติ ๒ กฎ มีอะไรบ้าง
กฎข้อที่ ๑ กฎไตรลักษณ์ หรือ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
อันดับแรก: เราต้องฝึกตัวเราให้มองเห็นว่า...
วัตถุสิ่งของ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) ทั้งหมด *ใหม่ เก่า แล้วก็แตกสลาย*
สิ่งที่มีชีวิต คนเรา (รวมทั้งสัตว์) ทั้งหมด *หนุ่ม แก่ ต้องตายกันหมด*
เราต้องฝึกให้เห็นตามนี้ในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงจะเริ่มฝึกในกฎข้อที่ ๒ ต่อไป
ฝึกให้เราเห็นความจริงว่า สิ่งทั้งปวง มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย
กฎข้อที่ ๒ กฎของเหตุปัจจัย หรือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
อันดับที่สอง: เราต้องรู้ว่า
*เวรกรรมมีจริง ทุกคนหนีไม่พ้นแน่นอน
*เหตุตรงผลเสมอ
*ทำอย่างไร ก็ย่อมได้อย่างนั้น
*ปลูกมะม่วงไม่ได้ลำใย
เมื่อกลัวเวรกรรม เราจะไม่กล้าเบียดเบียนใคร
*เราก็จะ "มีศีล" เกิดขึ้นทันที 
ในโลกนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอย ๆ หรือบังเอิญ มีเหตุปัจจัยให้เกิดเสมอ
Powered by MakeWebEasy.com