image

เราติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต

ถ้าได้ศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

      อย่างลึกซึ้งแล้วจะหนาว....

     ท่าน จะรู้ว่าท่านได้ติด “คุกพญามาร” มาตลอดชีวิต 

     พญามารคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ความพอใจ ไม่พอใจ

มาร แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

๑.  ‎กิเลสมาร คือ กิเลสซึ่งทำให้เรามีความประพฤติ 

      และนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ในแง่ของมาร

      หมายถึง กิเลสที่ คอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดี

๒.  ‎ขันธมาร คือ ขันธ์ ซึ่งบกพร่องแล้วเป็นมารผลาญตัวเอง

      ในแง่ของมารหมายถึง ขันธ์ที่คอยกีดขวางการทำความดี

      เช่น ต้องการฟังธรรมะ แต่หูหนวก ไม่สามารถ ฟังธรรมได้

๓.  ‎อภิสังขารมาร คือ ความคิดนึกอันประกอบกับอารมณ์

     เป็นมารเพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม ทำให้เกิดชาติชรา เป็นต้น

     ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ

๔.  ‎เทวปุตรมาร เทวดาที่เป็นมาร คือ ท้าววสวัตตี 

     จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นต้น

๕.  ‎มัจจุมาร คือ ความตายที่ตัดโอกาสการทำความดีของเรา

กิเลสมาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ นั้นละ

ตัวคนที่เป็น มิจฉาทิฏฐิ คือ ขันธมาร (เห็นผิดจากความเป็นจริง)

     เมื่อขันธมาร มาด่าเรา ...กิเลสมาร ก็มาโต้ตอบ

     แล้วก็ เทวบุตรมาร ก็มาครอบเราอีก...

     มันจึงอยู่ในวังวนของมารตลอดชีวิต..ไม่มีที่สิ้นสุด

เราจึงต้องหนี ให้ตัวเอง  เป็นอิสระให้ได้ในชาตินี้

     ‎พระพุทธเจ้าจึงประกาศอิสระภาพให้มวลมนุษย์

     พระองค์ให้เราออกจากคุกพญามารให้ได้ในชาตินี้

     เราจะนอน อยู่ในคุกพญามาร อย่างนี้หรือ.....

Powered by MakeWebEasy.com