image

เราจะไปถึงนิพพานได้ไม่ยากเลย ถ้าเราใส่ข้อมูลรองรับที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ

....ความรู้สึก ความนึกคิด ที่กลัวแก่ กลัวเจ็บ กลัวตาย
    กลัวความพลัดพราก กลัวความทุกข์ กลัวทรมาน
    ‪#‎คือความต้องการที่จะไปให้ถึงนิพพาน
....แต่เราไม่รู้ ลืมสัจจะที่เคยให้กับตัวเองว่า..
    ‪#‎ฉันจะไปนิพพาน.... ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง
....เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ลืม ลืม ลืม...

    เพราะถูก"อวิชชา"ปกคลุม ปิดบัง
    หาร่องรอยนั้นไม่เจอ..ชีวิตท่านจึงมีค่ามากๆ
........................................
....พรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าอีกสักมื้อไหม?
....ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างวันนี้ได้อีก
    เราก็จะได้วิปัสสนาภาวนา ฟังพระธรรมคำสอน
....พระพุทธเจ้า ...ชีวิตเราจะเลอเลิศ ...ชีวิตเราจะ
    ไม่เสียชาติเกิด เพราะเราจะเพียร จะต้องไปให้ถึง 
....‪#‎อริยทรัพย์อริยบุคคลไปจนถึงมรรคผลนิพพาน...
    คือเป้าหมายของชีวิต ...แล้วท่านก็ไม่ต้องเกิด 
    ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่พลัดพราก และไม่ตาย..
....ตามที่ปรารถนา... ตามที่ให้สัจจะกับตัวเอง
    ทุกภพทุกชาติจนนับไม่ถ้วน..
.........................................
....เราจะไปถึงนิพพาน ได้ไม่ยากเลย ถ้าเราใส่ข้อมูล
    รองรับเป็นฐานความคิดที่พระพุทธเจ้าให้ไว้  ‪#‎คือไม่เที่ยงเกิดดับ
    อย่างอื่นไม่มี..และไม่ใช่!!..ถ้ามี-ถ้าใช่ ป่านนี้ได้
....อริยทรัพย์ อริยบุคคล พ้นทุกข์ หมดโศก ล้นประเทศแล้ว
    แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูล ‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับรองรับ
    มันจะเป็นความหวังที่เลื่อนลอย....
....นี่คือธรรมะ หรือธรรมชาติ ที่เป็นความจริงล้วนๆ..
    เพราะความจริงอยู่รอบๆ ตัวเราทั้งหมด
    เราจึงต้องดึงเอาความจริงข้างนอกมาแทน..
....ความเชื่อที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดึงความจริง
    มาใส่ให้เต็มทั้ง ๖ ทาง..แล้วตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
    ของท่านจะเป็นทิพย์ทันที..จะเป็นของทิพย์ทั้งหมด
....เพราะความจริงจะเป็นทิพย์..ทำไมเราไม่เห็น?
    ‪#‎เพราะตาของเรามันมืดบอดทางสติปัญญา

....มีเมฆหมอก ของความพอใจ ไม่พอใจเคลือบคลุม
    จิตใจของเรา ขอให้เราใช้ความเพียรพยายาม
    ฝึกปฏิบัติ..‪#‎แล้วเราจะรู้เองเห็นเอง 
..........................................
....โสดาบันบุคคล ยังมีกิเลสอยู่เพราะไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์
....โสดาบันบุคคล คือมีศีล ๕ ...และข้อที่ ๕ อย่าไปผิด
    คือกินเหล้าจะทำไม่ให้ได้โสดาบันบุคคล....


...การกินเหล้า พระพุทธเจ้าถือว่าเป็น สัตว์เดรัจฉาน
...ควบคุมสติตัวเองไม่ได้..เพราะสัตว์เดรัจฉาน
...พระพุทธเจ้าไม่ให้ไหว้...เราจึงต้องฝึกฝนตัวเราให้เป็นคน
...การผิดศีล ๕ ไม่น่ากลัวเท่า... ความพอใจ ไม่พอใจ

 

....ฝึกฝนจนได้พระอรหันต์นั้นละ... ถึงจะดับกิเลสได้หมด....

Powered by MakeWebEasy.com