image
ยิ่งท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ยิ่งมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มากขึ้น ๆ เท่านั้น
 
       *โอปนยิโก (คือท่อง) ไม่เที่ยงเกิดดับได้มากเท่าไร?
       ยิ่งมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งมากขึ้น ๆ เท่านั้น 
       ใจเราที่ถูกเคลือบคลุมด้วยโลภะ โทสะ โมหะหรือความพอใจ ไม่พอใจ ที่เป็นบาปอกุศล  
       ก็ถูกดับ ถูกสลาย ถูกละลาย ถูกเจือจางลงไป  บาป อกุศลพร่องลงไป
       แต่สิ่งที่ได้เพิ่มพูนขึ้นมา 
       *คือกุศลผลบุญ
       *คือปัญญา
       *คือความจริง
       *คือสุข 
       *คืออริยบุคคล
       *คืออริยทรัพย์
       มันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้  ปัญญา อริยทรัพย์ ที่นำติดตัวไปได้
       *ไม่มีใครแย่ง
       *ไม่มีใครปล้นได้
       *ไม่มีใครโกงได้
       *ไม่มีใครยืมได้ ปลอดภัยทุกประการ  
       ก็คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เป็นอริยทรัพย์ ทั้งหมดในโลกจักรวาล
       *ใหม่ เก่า แตกสลาย/ หนุ่ม แก่ ตาย*
       เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้เรา โอปนยิโก
       คือให้ท่อง  เอาความจริง จาก *ภายนอก ให้เข้ามาเชื่อมโยงกับ ภายใน ที่เราเติมอริยทรัพย์ รอไว้แล้ว
       เพราะสิ่งดี ๆ  จะดูดสิ่งดี ๆ ด้วยกัน *หอมจะดูดหอม  *เหม็นจะดูดเหม็น 
       ถ้าเราไม่มี *อริยทรัพย์ภายใน เราก็จะเอา *อริยทรัพย์ภายนอก เข้ามาไม่ได้เด็ดขาด
       พระพุทธเจ้าจึง ให้โอปนยิโก ให้ท่องจำก่อน ให้มีอริยทรัพย์เกิดขึ้นในตัวเราก่อน
       แล้วเรา ค่อย ๆ ไปเชื่อมต่อ อริยทรัพย์ภายนอก
       ที่มี “ใหม่ เก่า แตกสลาย”  “หนุ่ม แก่ ตาย” 
       เมื่อในใจเรามีปัญญาแล้ว เราก็ต่อเชื่อมกันได้หมด จะไปที่ไหน ๆ ก็ไม่มีทุกข์  มีแต่สุข
       เพราะ มีพระพุทธเจ้าอยู่รอบ ๆ ตัว
       ที่เป็นอริยทรัพย์ทั้งหมด เชื่อมต่อสุขถาวร (คือนิพพาน)
       มันเป็นธรรมชาติ  ไฟฟ้าไม่มีสายเชื่อมต่อกัน  มันจะเดินหากันไม่ได้
       แต่ถ้ามีสายต่อเชื่อม มันก็เดินได้เร็วขึ้น‪  นี้คือความจริงของชีวิต
       ฉะนั้น อริยทรัพย์ภายใน เราต้องเอาใส่ไว้ก่อน
       *อย่างน้อยชาตินี้ ก็ขอให้ได้โสดาบันบุคคล จึงจะไม่เสียชาติเกิด*
Powered by MakeWebEasy.com