image
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
 
       *พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า*
       มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ด้วยการฝึก
       ถ้าไม่ฝึก เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน
       คนเราเกิดมามีเป้าหมายเหมือนกันทุกคนคือ ต้องการหนีทุกข์ไปหาสุขถาวร
       เมื่อรู้เป้าหมายของตนเองแล้ว
       ประกอบกับ ท่านทั้งหลาย โชคดีที่เกิดมาพบคำสอนพระพุทธเจ้า
       การวิปัสสนาภาวนา สติปัฏฐาน ๔
       *ให้พิจารณาขันธ์ ๕ และอินทรีย์ ๖
       *ให้รู้ตามจริงของโลกและชีวิต
       ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
       บุคคลที่จะเห็นได้นั้น ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
       คือ อ่านพระไตรปิฎกให้จบหลายจบมากที่สุด เท่าที่จะทำได้
       ถ้าการเริ่มต้นผิด  โอกาสจะเห็นธรรมไม่มีเลย
       *ถ้าเริ่มต้นด้วย สมาธิภาวนา
       *เป้าหมายคือ ญาณอภิญญา  ไม่ใช่ทางดับทุกข์
       *ถ้าเริ่มต้นด้วยวิปัสสนาภาวนา จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
       พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "ทุกข์เกิดที่ไหน ให้ดับที่นั่น"
       ทุกข์เกิดขึ้น ๖ ทางเท่านั้น คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
       ทุกข์ที่เราต้องการดับมี ๒ อย่าง คือ
       ๑. ทุกข์ที่เป็นธรรมชาติ สรรพสิ่งทั้งปวงในโลก จะเป็นเหมือนกัน
           คือ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
           ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร สาระนี้
           เรียกว่า... ใหม่เก่า แตกสลาย/ หนุ่มแก่ตาย
           เป็นทุกข์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
       ๒. ทุกข์ที่ตัวเราสร้างขึ้นเอง โดยความไม่รู้ หรืออวิชชา
           สร้างขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกว่า อินทรีย์ ๖
           เช่น ตาเห็นชอบ ไม่ชอบ  พอใจ หรือไม่พอใจ
           ถ้าเกิดความพอใจก็อยากได้  ถ้าไม่พอใจก็ผลักหนี...
       ฉะนั้น เมื่อเกิดความพอใจ ไม่พอใจ กระทบสัมผัสอินทรีย์ ๖  ความทุกข์เกิดขึ้น
       *ถ้าเราปล่อยให้เป็นทุกข์ ก็จะทับถมอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันหมด
Powered by MakeWebEasy.com