image

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น

***พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก

     พระธรรมคำสอนของพระองค์ ตรัสรู้  ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น*

แล้วท่านก็เอาความจริงเรื่องโลกและชีวิต 

     มาบอกพวกเราให้ไปปฏิบัติ  เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเรา

     เพราะพระองค์ได้แก้ปัญหาชีวิต ของพระองค์ สำเร็จมาแล้ว

     จนพระองค์หลุดพ้น จากกิเลส ตัณหา อาสวะทั้งหลาย

     จนเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้

พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง

    จะต้องขึ้นอยู่กับ  พุทธบริษัท ๔

    ได้แก่  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

เราผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกา ต้องศึกษาเรียนรู้

     เท่ากับพระสงฆ์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

    พระพุทธศาสนา ก็จะเจริญยั่งยืนด้วยบุคคล ๔ กลุ่ม นี้ละ

พุทธบริษัท ๔  ต้องเรียนพระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน

     ศาสนาพุทธถึงจะตั้งอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ถึง ห้าพันปี

     ถ้าไม่อย่างนั้น ..ศาสนาพุทธจะหมดไปจากแผ่นดินนี้....

เป็นที่หน้าเสียใจว่า  

     พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ บำเพ็ญบุญบารมีมา ๔ อสงไขยแสนมหากัปป์ 

     เพื่อนำพระธรรมคำสอนมาให้เราใช้แก้ไขปัญหาชีวิต 

     มอบให้กับมวลมนุษยชาติ ได้ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ให้ตัวเอง

     แต่พวกเรามนุษย์ที่เกิดมาภายหลัง... 

     ไม่ได้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเรียนรู้.. 

     เป็นบาปกรรมอะไร?  ...ของเรา

     ที่ไม่ได้เอา‪‎พระธรรมคำสอนศาสดาเอกของโลก มาฝึกปฏิบัติกัน

     แต่ไปเอาพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์  ศาสตราจารย์

    ที่ยังไม่หมดกิเลสตัณหา ไปปฏิบัติ

ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระของชีวิต 

     เพราะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า....

     ‎ไม่ใช่คำสอนที่ดับทุกข์สร้างสุขได้

     เมื่อถึงรุ่นเรา  จึงต้องมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า 

     คือ วิธี  "สร้างสุขดับทุกข์"  กับตัวเองให้ได้  

     ไม่เช่นนั้น  ลูกหลานของเรา จะไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิต

     เราก็จะมอบมรดกที่ไร้ค่า  ไร้สาระให้กับลูกหลาน เราต่อไปอีก...

     ทุกคนมีลูกมีหลาน  ถ้าลูกหลานเราโง่...

     บ้านเมืองเราก็ไปไม่รอด

    เพราะลูกหลานเรา... จะต้องรับผิดชอบดูแลบ้านเมืองต่อไป

พวกเราจึงต้องวางหลักการ รากฐานคำสอนของพระพุทธเจ้า

     ที่ถูกต้องตรงธรรมตามความเป็นจริง

     ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้น พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร? 

     คือ ความจริงของโลกและชีวิต... 

     คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ

     ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และพระธรรมคำสอนแก้ไขปัญหาชีวิต

     ได้ทุกชนิดนั้นเป็นอย่างไร?  อย่างนี้เป็นต้น....

Powered by MakeWebEasy.com