image
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้  ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครทั้งสิ้น
 
*พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก  แล้วท่านก็เอาความจริงเรื่องโลกและชีวิต 
     มาบอกพวกเราให้ไปปฏิบัติ  เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเรา
     เพราะพระองค์ ได้แก้ปัญหาชีวิตของพระองค์ สำเร็จมาแล้ว
     จนพระองค์หลุดพ้น จากกิเลส ตัณหา อาสวะทั้งหลาย
     จนเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้
     พระพุทธศาสนา *จะเจริญรุ่งเรือง *จะต้องขึ้นอยู่กับ พุทธบริษัท ๔
     ได้แก่  ภิกษุ, ภิกษุณี, อุบาสก, อุบาสิกา
เราผู้เป็นอุบาสก อุบาสิกา ต้องศึกษาเรียนรู้ เท่ากับพระสงฆ์
     พระพุทธศาสนา ก็จะเจริญยั่งยืนด้วยบุคคล ๔ กลุ่ม นี้ละ
     พุทธบริษัท ๔  ต้องเรียนพระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน ศาสนาพุทธถึงจะตั้งอยู่ในแผ่นดินนี้ได้ถึงห้าพันปี
     ถ้าไม่อย่างนั้น ..ศาสนาพุทธจะหมดไปจากแผ่นดินนี้....
เป็นที่หน้าเสียใจว่า....  
     พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ บำเพ็ญบุญบารมีมา ๔ อสงไขยแสนมหากัปป์ 
     เพื่อนำพระธรรมคำสอนมาให้เราใช้แก้ไขปัญหาชีวิต 
     มอบให้กับมวลมนุษยชาติ ได้ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตัวเอง
     แต่พวกเรามนุษย์ที่เกิดมาภายหลัง... ไม่ได้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเรียนรู้
เป็นบาปกรรมอะไร? ...ของเรา
     ที่ไม่ได้เอา‪‎พระธรรมคำสอนศาสดาเอกของโลก มาฝึกปฏิบัติกัน
     แต่ไปเอาพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์  ศาสตราจารย์
     ที่ยังไม่หมดกิเลสตัณหา.... ไปปฏิบัติ
ผลที่สุด ก็ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระของชีวิต.... 
     *ไม่ใช่คำสอนที่ดับทุกข์สร้างสุขได้
     เมื่อถึงรุ่นเรา... จึงต้องมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า 
     คือ วิธี  "สร้างสุขดับทุกข์"  กับตัวเองให้ได้  
     ไม่เช่นนั้น  *ลูกหลานของเรา จะไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิต
     เราก็จะมอบมรดกที่ไร้ค่า  ไร้สาระให้กับลูกหลานของเราต่อไปอีก
     ทุกคนมีลูกมีหลาน  ถ้าลูกหลานเราโง่... บ้านเมืองเรา ก็ไปไม่รอด
     เพราะลูกหลานเรา... จะต้องรับผิดชอบดูแลบ้านเมืองต่อไป
     พวกเราจึงต้องวางหลักการ  รากฐานคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ถูกต้องตรงธรรมตามความเป็นจริง
     ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้น พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร? 
     คือ *ความจริงของโลกและชีวิต
     คือ *ไม่เที่ยงเกิดดับ... 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
     และ *พระธรรมคำสอนแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกชนิดนั้น เป็นอย่างไร?  อย่างนี้เป็นต้น....
Powered by MakeWebEasy.com