image

ปฐมเทศนา

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่สุดโต่ง ๒ อย่างนี้ ภิกษุไม่ควรเสพ หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง คือ

      ด้านหนึ่งคือ กามสุขัลลิกานุโยค  กามทั้งหลายหรือ ความพอใจ หรือความโลภ

      อีกด้านหนึ่งคือ การทรมานตน อัตตกิลมถานุโยค  หรือ ความไม่พอใจ หรือความโกรธ

      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางสายกลาง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องที่สุด ๒ อย่างนั้น  ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำให้ญานเกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

     พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร  พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของโลกและชีวิต  คือ กฎธรรมชาติ ๒ กฎ 

     กฎแรกคือ กฎไตรลักษณ์ 

     กฎที่สองคือ กฎของเหตุปัจจัย หรืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท

    สรุปว่า ไม่เที่ยงเกิดดับ

    ทำให้พระองค์มีสัมมทิฏฐิ เกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  มรรคมีองค์แปดเกิดขึ้น เป็นหลักสายกลาง  แล้วโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการเกิดขึ้น

    ดับสังโยชน์ ๑๐ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    พระองค์จึงมีปัญญาเห็นตามจริงในอริยสัจ  ๔ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ หมดจดดีแล้ว  พระองค์ได้ยืนยันว่า พระองค์ได้ตรัสรู้ สัมมาสัมโพธิญาณ

Powered by MakeWebEasy.com