image
นิพพาน คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
การท่อง *ไม่เที่ยงเกิดดับ  คือการเดินทางไปสู่ "นิพพาน"

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างต่อเนื่องนั้น....

     เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ไม่เที่ยงเกิดดับภายนอก... ให้ถึง ไม่เที่ยงเกิดดับ ที่อยู่ภายใน... 

     หรือ การเชื่อมความจริง ภายนอก...ภายในให้เข้าถึงกันได้ 

     นี้คือ สายใยของความจริง หรือสายใยของไม่เที่ยงเกิดดับ ยังมีอยู่ภายในใจของเรา  ที่เป็นข้อมูลอยู่.... 

*มันอาจจะลึกมาก ลึกน้อยไม่เท่ากัน  มันอาจมีปนเปกัน มีบ้างก็ยังดี 

*เมื่อเราแยกความเชื่อ  ออกจากความจริงได้ชัดเจนแล้ว มันก็จะเกิดความสุข....

ข้อมูลที่ใจคิด.... เมื่อมีข้อมูลไม่เที่ยงเกิดดับ ให้ใจคิด

     ใจก็จะเกี่ยวเอาความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ ที่เป็นความสุข ความจริง หรือนิพพาน มาคิดตลอดเวลา

     เราก็ไม่หลงปรุงแต่ง สิ่งที่มากระทบ.... ก็ถึงมรรคผลนิพพาน

*ก็สั่งให้ คิดถูก พูดถูก ทำถูก

     โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

*ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การรู้ทัน ตามทัน สิ่งที่มากระทบสัมผัส 

พระพุทธเจ้าว่า... *คำสอนของท่านเหมือนรอยเท้าช้าง*

     รอยเท้าสัตว์อื่น ลงมาอยู่ในรอยเท้าช้างทั้งหมด....

     หมายความว่า  คำสอนของพระองค์เปรียบ เหมือน รอยเท้าช้าง 

     คำสอนของคนอื่น  ลงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด

คำสอนของพระองค์ท่าน  ไม่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิต ไหน ๆ ในโลกนี้

     *ลงในคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมด 

     และคำสอนทั้งหมดลงอยู่ใน *ความไม่ประมาท 

     *ไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้าง

คนเราจะประมาท ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    *ประมาทคือ.... ตามไม่ทัน

ถ้าตามทันที่ตา คือ ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันก็ไม่เที่ยงเกิดดับ

     อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาท คือ การรู้เท่า ตามทันที่ตา....

     **ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ ไม่ประมาท

     **ไม่ประมาท คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

     **โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ

     พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

     ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็คือ **ไม่เที่ยงเกิดดับ**

Powered by MakeWebEasy.com