image
ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก
 
ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิฐานว่า ชาตินี้ คือ ชาติสุดท้ายของฉัน
       ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก
       เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา มันมีแต่ทุกข์      
       ทุกข์เพราะ เกิด,  ทุกข์เพราะ แก่
       ทุกข์เพราะ เจ็บ,  ทุกข์เพราะ ตาย
       *มีหัวก็ทุกข์เพราะ หัว 
       *มีแขนก็ทุกข์เพราะ แขน
       *มีขาก็ทุกข์เพราะ ขา
       วันดีคืนดีก็ปวดหัว ปวดแขน ปวดเข่า มันทุกข์ทั้งหมดในร่างกาย
       สมกับที่พระพุทธเจ้าว่า สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
       *มีรถก็ทุกข์เพราะรถ
       *มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน
       *มีผัวก็ทุกข์เพราะผัว
       *มีเมียก็ทุกข์เพราะเมีย
       *มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก
       *มีตัวเองก็ทุกข์เพราะตัวเอง
       พระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมมีอะไรเลย
       พระองค์ท่าน จึงสุขสบาย *บ้านก็ไม่มี *ลูกเมียท่านก็ไม่มี
       เพราะมีแล้วก็มีแต่ทุกข์  เอาไปด้วยไม่ได้ สู้ไม่มีอะไร แต่มีอริยทรัพย์
       พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร? แต่มีอริยทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้
       คือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
       ให้ทุก ๆ ท่าน ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จนได้โสดาบัน 
      พระพุทธเจ้าว่าการได้ โสดาบัน ดียิ่งกว่า ‎ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่ปกครองโลกทั้งโลก
       เพราะจักรพรรดิ์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด วัฏสงสาร นับภพนับชาติไม่ถ้วน
       แต่ โสดาบันเวียนว่ายตายเกิดอีก ๗ ชาติ ก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว มันดีอย่างนี้ 
       คือ การที่ได้อริยทรัพย์ 
       ก็คือ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น....
Powered by MakeWebEasy.com