image

ชาตินี้คือ ชาติสุดท้ายของฉัน ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

ชีวิตของท่านต้องตั้งสัจจะอธิฐานว่า ชาตินี้ คือ ชาติสุดท้ายของฉัน

     ฉันจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก

     เพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรา มันมีแต่ทุกข์      

     ทุกข์เพราะ เกิด,  ทุกข์เพราะ แก่

     ทุกข์เพราะ เจ็บ,  ทุกข์เพราะ ตาย

*มีหัวก็ทุกข์เพราะ หัว 

*มีแขนก็ทุกข์เพราะ แขน

*มีขาก็ทุกข์เพราะ ขา

วันดีคืนดีก็ปวดหัว ปวดแขน ปวดเข่า มันทุกข์ทั้งหมดในร่างกาย

‪สมกับที่พระพุทธเจ้าว่า สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี

     *มีรถก็ทุกข์เพราะรถ

     *มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน

     *มีผัวก็ทุกข์เพราะผัว

     *มีเมียก็ทุกข์เพราะเมีย

     *มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก

     *มีตัวเองก็ทุกข์เพราะตัวเอง

พระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมมีอะไรเลย....

     พระองค์ท่าน จึงสุขสบาย *บ้านก็ไม่มี *ลูกเมียท่านก็ไม่มี

     เพราะมีแล้วก็มีแต่ทุกข์ เอาไปด้วยไม่ได้ สู้ไม่มีอะไร....แต่มีอริยทรัพย์

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร? แต่มีอริยทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้

     คือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า

     ให้ทุก ๆ ท่าน ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จนได้โสดาบัน 

     พระพุทธเจ้าว่าการได้ โสดาบัน ดียิ่งกว่า ‎ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่ปกครองโลกทั้งโลก

เพราะจักรพรรดิ์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด วัฏสงสาร นับภพนับชาติไม่ถ้วน

     แต่ โสดาบันเวียนว่ายตายเกิดอีก ๗ ชาติ ก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว มันดีอย่างนี้ 

     คือ การที่ได้อริยทรัพย์ 

     ก็คือ *ท่องไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้น.....

Powered by MakeWebEasy.com