image
คำนำ
 
      หนังสือเล่มนี้  นายฉัตรชัย ไชยวุฒิ และทีมงานอาสาสมัคร ได้รวบรวมคำบรรยายของข้าพเจ้าที่เคยได้บรรยายไว้  หลายวันหลายเดือน  โดยทำการตัดตอนเอาคำบรรยายบางส่วนที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายมาพิมพ์  เพื่อแสดงผลงาน และแสดงการดำเนินงานเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  ตามที่มีในพระไตรปิฎก  และกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา มีภาพถ่ายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากความศรัทธาและความสามัคคีของญาติธรรมประกอบไว้  เพื่อให้คณะญาติธรรมได้รู้ได้เห็นว่า  สำนักปฏิบัติธรรมของอุบาสก อุบาสิกา ดอยไซ มีอะไรก้าวหน้าไปบ้าง ทั้งทางโลกและทางธรรม

      โดยเฉพาะทางธรรมมีความก้าวหน้าไปไกล  ถ้าผู้ใดไม่ได้มาฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้ว  จะตามพรรคพวกไม่ทัน  เพราะทุกคนที่มาฝึกฝนตนเอง  รู้ว่าโอกาสที่จะใช้ฝึกฝนตนเองมีเวลาอยู่จำกัดมาก  เมื่อท่านอ่านหนังสือนี้แล้ว  จะเห็นว่าพระธรรมคำสอนที่ได้สรุปมาเพื่อสอน และให้นำไปปฏิบัตินั้น  ละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะเข้าถึงได้  พระธรรมคำสอนที่ปรากฎในหนังสือนี้  เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นเหตุของการตรัสรู้  เมื่อท่านเข้าใจแล้วสามารถนำไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้  หรือแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้

      ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เหมาะสมใช้เป็นคู่มือชีวิต และใช้เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กันและกัน  เพราะมีคุณค่าหาที่สุดไม่ได้  เพราะเป็นอริยทรัพย์ที่นำติดตัวไปด้วยได้

      ท่านผู้ใดได้หนังสือเล่มนี้ไปก็ถือว่า  ท่านได้ให้ของขวัญแก่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้  จึงเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างยิ่ง  เพราะหนังสือเล่มนี้ได้เสนอเส้นทางสายใหม่ของชีวิตให้แก่ท่านผู้อ่าน  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินที่ท่านต้องการมานับภพนับชาติไม่ถ้วน  แต่ก็ไม่เคยพบ  วันนี้ท่านพบเส้นทางที่ชีวิตต้องการแล้ว  ก็ขอให้ท่านนำเส้นทางสายใหม่นี้ ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในชีวิต  ท้ายนี้ก็ขอความสิริมงคลจงเป็นของท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดไป ขอขอบคุณครับ

                                       สินธพ  ทรวงแก้ว   
Powered by MakeWebEasy.com