image

ข้อมูลเป็นนายเรา เราเป็นขี้ข้าข้อมูล

***ข้อมูลเป็นนายเรา เราเป็นขี้ข้าข้อมูล

    ตื่นมาเราก็เป็นทาสของข้อมูล เราจะไปไหน

    มาไหนก็ไม่ได้  เพราะเราเป็นผู้รับใช้ข้อมูล

    ข้อมูลคือผู้ใช้เรา มันบอกให้เราไปซ้าย ไปขวา

    เราไปตามที่มันสั่งทันที ...หลายท่านรู้ว่ามันผิด

    แต่ยังทำอยู่ ก็เพราะว่า ...ข้อมูลถูกต้องไม่มีในใจ

    จึงทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้....

**นี้คือประเด็นสำคัญที่ฝากให้ท่าน ให้เข้าใจว่าชีวิตขึ้นอยู่กับข้อมูล**

....ถ้าไม่มีข้อมูลใหม่ ....ท่านคิดใหม่ไม่ได้...

    เพราะท่านสั่งตัวเองไม่ได้ จิตใต้สำนึก สั่งให้ท่านหนีทุกข์...ไปหาสุข

    มาตลอดชีวิต... ท่านยังทำไม่ได้

....เวลาคิดจะหนี ....มันก็เอาข้อมูลเก่า ไปคิด

    ท่านจะเดินหนี ....ใจมันก็สั่งกายให้เดิน

    ใจจะไม่สั่งให้เดิน ....ถ้าข้อมูลไม่สั่ง ... (มันมี ๓ ระดับ)

....ทุกวันนี้พระสอนใจสั่งกาย ....ถูก แต่ไม่ครบ 

....‪#‎พระพุทธเจ้าว่า ....ข้อมูล ....หรือกรรม ....วิบากกรรม หรือนิสัยสันดาน

....นิสัยสันดานคน ลงอยู่ใน ๓ อย่างนี้

    *พอใจคือ โลภ...

   *ไม่พอใจคือ โกรธ...

   *ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทันคือ หลง... หรือ โมหะ

....โลภะ โทสะ โมหะ ....เป็นพื้นฐานนิสัยสันดาน

    ออกไม่ได้ ถ้าไม่ได้.... เป็น ‪#‎อริยบุคคล 

    นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

    มันฟังดูง่ายแต่เข้าใจยาก  เพราะเราไม่มีข้อมูลที่จะเข้าใจ

....ความเข้าใจก็เช่นกัน ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่เข้าใจ เราก็ไม่เข้าใจ

    อย่างเราไม่ได้เรียนไฟฟ้า....ไปนั่งฟังเขาอธิบายเรื่องไฟฟ้า

    เราไม่เข้าใจเราก็เดินหนี ...แต่ถ้าไปฟังเรื่องที่เรา

    เข้าใจเราก็จะฟังได้นาน....

    แล้วเราก็จะมีคำถาม คำตอบ ...ตอบโต้ได้

..‪..โดยเฉพาะทางธรรม 

    ธรรมะอย่างนี้ไม่มี ....พระมาสอน ๑,๔๐๐ ปี

    เพราะไม่มีใครเรียนพระไตรปิฎกจบทั้ง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์

....และสรุปเหลือเพียงคำว่า....#‪#‎ไม่เที่ยงเกิดดับ….

Powered by MakeWebEasy.com