image
การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้  ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

***การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้***

.....................................

***คือการวิปัสสนาภาวนาพิจารณา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

    ทางเดียวเท่านั้น ....ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

    เพราะเป็นวิธี ดับทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้ว

....พระองค์ สอนวิธี ปิดประตูทุกข์ไม่ให้ทุกข์ เข้ามาในใจเรา

    คือการปิดทุกข์ เติมสุข....ไม่ใช่ปิดทุกข์เฉยๆ

....พระพุทธเจ้าถึงไม่ได้ให้ "ปล่อยวาง" ไม่ให้ "ปลง"

    แต่ให้ปิดทุกข์ เติมสุข ....เมื่อเราเข้าใจในการดับทุกข์แล้ว

....ชีวิต และเวลาที่เหลือของเรา จึงมีคุณค่ายิ่งใหญ่มากๆ

    เราก็ต้องวางพระธรรมคำสอน ให้ถูกต้อง กับตัวเราเองก่อน

    และต่อไปพระธรรมคำสอนนั้น ก็จะสืบต่อไป ให้ลูก ให้หลานเรา

**ให้เอาความจริง   "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ไว้ตลอดเวลา** 

....ให้ตั้งอยู่บนฐาน แห่งความถูกต้อง....

    ให้ทุกคน ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พัฒนา ตนเอง

**และครูผู้สอนก็คือ พระพุทธเจ้า... คือพระธรรมของท่าน

    คือ ตัวพระพุทธเจ้าเอง #‎ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต#

....พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ พระธรรมคือ ตัวพระพุทธเจ้า

    เมื่อเราเอา ...ไม่เที่ยงเกิดดับ ไปปฏิบัติเหมือนเรามีครูประกบ

....ครู คือพระพุทธเจ้า ประกบเราทุกลมหายใจ..

    ชีวิตเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้า ตลอดเวลาเช่นกัน

....................................

**ไม่เที่ยงเกิดดับ* คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า

....คือ พระรัตนไตร อยู่กับเรา หรือแก้ว ๓ ประการอยู่กับเรา

    แก้ว ๓ ประการคือ.พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

    คือแก้วสารพัดนึก ท่านปรารถนาสิ่งใด

....ปัญญาจะเสาะแสวง ได้อย่าง ง่ายดาย

    เพราะสิ่งที่เราอยากได้...ก็เกิดจากมี "ปัญญา"

....แต่ถ้าเกิดจากความคิด จะไม่ได้อะไรง่ายๆ...

    แต่ถ้าเกิดจากปัญญาจะได้เลย เพราะมันมีครบเหตุ ครบปัจจัย....
Powered by MakeWebEasy.com