image

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ... การไม่ประมาท

ไม่ประมาท คือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

     หรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์

     เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา เพื่อเป็น *ข้อมูลที่ถูกต้อง *ข้อมูลปัญญา

ถ้าถามว่า... โสดาบันได้อะไร? 

     ตอบว่า...ได้  "ไม่เที่ยงเกิดดับ"  "หนุ่ม แก่  ตาย" " ใหม่ เก่า แตกสลาย" ได้เท่านี้ ตอบแค่นี้...

แต่เมื่อได้มาเรียนรู้... คำว่า *ไม่เที่ยงเกิดดับ แล้วจะหนาว*

     เพราะ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ คือ ความไม่ประมาท

     คือการตามทัน ...ถ้าตามไม่ทันคือ "การประมาท"

เมื่อรู้ความจริงมากขึ้น ๆ เห็นความจริงมากเข้า ๆ

     ทั้งรู้และเห็น  มันจะเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งทั้งปวง

     ไม่เชื่อก็พิสูจน์ ตรวจสอบได้

     *ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยง

     *หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยง

     *จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยง

     *ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยง

     *กายสัมผัส สัมผัสไม่เที่ยง

     *ใจคิดนึก ความคิดไม่เที่ยง

พระอรหันต์ รู้เห็นความจริง อย่างนี้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด

     ในที่สุดก็หลุดพ้น ความยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งทั้งปวง

     เพราะมันล้วนไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันมีแล้ว... ไม่มี

     ฉะนั้น  *น้อยหนึ่งของตัวเราไม่มีในที่ไหนไหน

     ขณะนี้  *มีตัวเราเห็นก็จริง...แต่มันไม่มี

     เพราะมันเป็นเหตุ... ของการมาประชุมกันชั่วคราว ของดิน น้ำ ลม ไฟ เท่านั้น

     ในที่สุดแล้วมันก็แตกสลายไป... ไม่มีอะไรเหลืออยู่ทั้งสิ้น

     นี่คือความจริงที่แท้จริง....

     อย่าเห็นผิด อย่าหลงผิด...  อย่าลังเลสงสัย

     เพื่อไม่ให้เห็นผิด  หลงผิด... ก็ให้เจริญความจริง

     คือการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" อยู่ตลอดเวลา

     ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ความหลงได้....

Powered by MakeWebEasy.com