image
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท
 
       ไม่ประมาท คือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการหรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์
       เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา เพื่อเป็น *ข้อมูลที่ถูกต้อง *ข้อมูลปัญญา
       ถ้าถามว่า  โสดาบันได้อะไร? 
       ตอบว่า ได้  "ไม่เที่ยงเกิดดับ"  "หนุ่ม แก่  ตาย" " ใหม่ เก่า แตกสลาย" ได้เท่านี้ ตอบแค่นี้
       แต่เมื่อได้มาเรียนรู้  คำว่า *ไม่เที่ยงเกิดดับ แล้วจะหนาว*
       เพราะ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ คือ ความไม่ประมาท
       คือการตามทัน ถ้าตามไม่ทันคือ การประมาท
       เมื่อรู้ความจริงมากขึ้น ๆ เห็นความจริงมากเข้า ๆ
       ทั้งรู้และเห็น  มันจะเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งทั้งปวง
       ไม่เชื่อก็พิสูจน์ ตรวจสอบได้
       *ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยง
       *หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยง
       *จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยง
       *ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยง
       *กายสัมผัส สัมผัสไม่เที่ยง
       *ใจคิดนึก ความคิดไม่เที่ยง
       พระอรหันต์ รู้เห็นความจริง อย่างนี้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด
       ในที่สุดก็หลุดพ้น ความยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
       เพราะมันล้วนไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันมีแล้ว  ไม่มี
       ฉะนั้น  *น้อยหนึ่งของตัวเราไม่มีในที่ไหนไหน
       ขณะนี้  *มีตัวเราเห็นก็จริง แต่มันไม่มี
       เพราะมันเป็นเหตุ  ของการมาประชุมกันชั่วคราว ของดิน น้ำ ลม ไฟ เท่านั้น
       ในที่สุดแล้วมันก็แตกสลายไป  ไม่มีอะไรเหลืออยู่ทั้งสิ้น นี่คือความจริงที่แท้จริง
       อย่าเห็นผิด อย่าหลงผิด  อย่าลังเลสงสัย
       เพื่อไม่ให้เห็นผิด หลงผิด ก็ให้เจริญความจริง คือการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" อยู่ตลอดเวลา
       ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ความหลงได้....
Powered by MakeWebEasy.com