image

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ คือการเจริญมรรคมีองค์ ๘ มาไว้ที่ตัวเรา

***ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ... หมายความว่า

       ให้ระลึกอยู่เสมอว่า ตัวฉันนี่ ตายแน่ๆ***

....................................

....การว่าไม่เที่ยงเกิดดับ คือการเจริญ เอามรรคมีองค์ ๘

    มาไว้ที่ตัวเรา... ไว้ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

    เป็นการ..เจริญมรรคมีองค์ ๘ ที่อินทรีย์ ๖

    ให้เจริญ ให้เห็นความจริง ทั้ง ๖ ทาง

...................................

....ตามองเห็นอะไร? ...ให้เห็น มันก็เกิดดับ.. 

    เกิดดับเหมือนตัวฉัน

....หูได้ยินเสียงอะไร? แล้วเสียงก็ผ่านไป

    มันเกิดดับ..มันเกิดดับเหมือนตัวฉัน

....จมูกได้กลิ่น หอมเหม็น ...ตอนนี้เหม็นไหม? หอมไหม?

    มันเกิดดับ เกิดดับ..เกิดดับเหมือนตัวฉัน เช่นกัน

....ลิ้น กินอะไรอร่อย ไม่อร่อยไหม? ...มันเกิดดับๆ 

    มันเหมือน ตัวฉันเลย มันผ่านไป เกิดดับๆ 

....กาย ร้อน เย็น หนาวไหม? ...มันก็เกิดดับๆ 

     เหมือนตัวฉันก็เกิดดับๆ เหมือน ร้อน หนาว

....ใจ คิดนั้น คิดนี่... ไปสารพัด เกิดดับ เกิดดับเหมือนตัวฉัน

     ก็เกิดดับ เกิดดับ

........................................

....การท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างนี้ เป็นการ #‎เจริญมรรคมีองค์ ๘

....ถ้าเราอยู่ในมรรคมีองค์ ๘  อย่างนี้เราก็ไม่มีทุกข์

....การที่เราหลง..เพราะเราไม่ได้อยู่ กับ "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

....ความหลง ความพอใจ ไม่พอใจ ก็เกิดการเวียนว่ายตายเกิด

    คือ #‎สังโยชน์ คือกิเลส ที่มัดสัตว์ทั้งหลายไว้ มี ๑๐ ประการ

    คือ ความพอใจ ไม่พอใจ

......................................

....เมื่อต้องการหลุดพ้นจากสังโยชน์ ๑๐ ก็ต้องเอา

....โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มาใช้

....#‎แล้วทำอย่างไรถึงจะมีธรรม ๓๗ ประการ

....ก็คือให้มี ความเห็นชอบ เห็นตามความจริง

....ว่า สิ่งทั้งปวง ไม่เที่ยงเกิดดับ

....โดยการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" เท่านั้นเอง

Powered by MakeWebEasy.com