image
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การเจริญมรรคมีองค์ ๘ มาไว้ที่ตัวเรา
 
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ หมายความว่า

       ให้ระลึกอยู่เสมอว่า ตัวฉันนี่ ตายแน่ ๆ

การว่าไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การเจริญ เอามรรคมีองค์ ๘ มาไว้ที่ตัวเรา...

       ไว้ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

       เป็นการเจริญมรรคมีองค์ ๘ ที่อินทรีย์ ๖

       ให้เจริญ ให้เห็นความจริง ทั้ง ๖ ทาง

*ตามองเห็นอะไร?  ให้เห็น มันก็เกิดดับ เกิดดับเหมือนตัวฉัน

*หูได้ยินเสียงอะไร? แล้วเสียงก็ผ่านไป มันเกิดดับ มันเกิดดับเหมือนตัวฉัน

*จมูกได้กลิ่น หอมเหม็น ตอนนี้เหม็นไหม? หอมไหม? มันเกิดดับ ๆ เหมือนตัวฉัน เช่นกัน

*ลิ้น กินอะไรอร่อย ไม่อร่อยไหม?  มันเกิดดับ ๆ มันเหมือนตัวฉันเลย มันผ่านไป เกิดดับ ๆ 

*กาย ร้อน เย็น หนาวไหม?  มันก็เกิดดับ ๆ เหมือนตัวฉัน ก็เกิดดับ ๆ เหมือน ร้อน หนาว

*ใจ คิดนั้น คิดนี่... คิดไปสารพัด เกิดดับ ๆ เหมือนตัวฉัน ก็เกิดดับ ๆ

การท่องไม่เที่ยงเกิดดับอย่างนี้  เป็นการ‎เจริญมรรคมีองค์ ๘

      ถ้าเราอยู่ในมรรคมีองค์ ๘  อย่างนี้  เราก็ไม่มีทุกข์

      การที่เราหลง.... เพราะเราไม่ได้อยู่กับ  "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

      ความหลง ความพอใจ ไม่พอใจ ก็เกิดการเวียนว่ายตายเกิด

      คือ #‎สังโยชน์ คือ กิเลส ที่มัดสัตว์ทั้งหลายไว้ มี ๑๐ ประการ คือ ความพอใจ ไม่พอใจ

เมื่อต้องการหลุดพ้นจากสังโยชน์ ๑๐ ก็ต้องเอา โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการมาใช้ 

      แล้วทำอย่างไร ถึงจะมีธรรม ๓๗ ประการ

      ก็คือ  ให้มีความเห็นชอบ เห็นตามความจริงว่า สิ่งทั้งปวง ไม่เที่ยงเกิดดับ

      โดยการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" เท่านั้นเอง....

Powered by MakeWebEasy.com